Att tampas med byråkrati

Det är dags att gå i byråkratisk närkamp med Jordbruksverket igen.

För ett år sedan fyllde vi i vår första ansökan om gårdsstöd med mera. Det var en obehaglig upplevelse och den dränerade oss på kraft och ork. I början av processen tyckte vi att det skulle kunna bli ett bra inlägg på bloggen. När vi var klara var det som om själva livsglädjen hade sjunkit samman. Det blev inget inlägg.

Vi hade lite otur när vi tillträdde gården under hösten 2014. Året efter, 2015, var det första året i en ny period. Det förde med sig att det inte fanns någon att fråga. Inga grannar eller vänner visste något om det nya. Ringde vi Jordbruksverket eller Länsstyrelsen så visste inte de heller hur systemet skulle fungera. Vissa delar av tolkningarna var klara först efter sommaren, trots att de skulle reglera även den odlingssäsong som redan hade passerat. För de som varit med förr var det nog lite oroligt, men för oss nybörjare var det en osannolik upplevelse. Som att vara med i en film där huvudpersonen ska brytas ner genom att uppgiften som ska utföras beror på viktig information som inte går att komma åt trots att den borde vara enkel att finna.

Men nu är det 2016, en ny vår och en ny dust med byråkratin. I år skriver vi innan vi hunnit gå ner oss i det halvt obegripliga.

Att förklara varför något är svårt är inte lätt, men vi ska göra ett försök. För de som är vana av att hantera jordbruksbyråkrati är detta inte svårt att förstå, inte heller för de som arbetar på de myndigheter de berör.

Det sista är vi inte helt säkra på. Ibland tar det enormt lång tid för en myndighet att bestämma sig för hur något ska tolkas och det kan tyda på att de egentligen är osäkra och att deras arbete är svårt.

Om vi har fattat saken rätt är det pengar från EU:s medlemsländer som fördelas till bönder i hela EU. Med pengarna finns en kravlista på vad EU förväntar sig av bönderna för att de ska  få pengarna. Kravlistan förändras med några års mellanrum.

I Sverige ansvarar Jordbruksverket och har hjälp av Länsstyrelserna för att hantera bönder i Sveriges olika landsändar. Det finns säkert en helt logisk och stringent uppdelning mellan de båda myndigheterna. (Om nu Länsstyrelsen är en myndighet på korrekt byråkratiska?) Men när man som ny användare försöker att navigera rätt så stöter man ganska ofta på hänvisningar från den ena till den andra myndigheten. Länsstyrelsen hänvisar till Jordbruksverket som visserligen har informationen men som hänvisar till Naturvårdsverket som har ansvaret och rätten att fatta beslut. När man då tror att man kan arbeta vidare så rör frågan något närliggande och det visar sig att det är Länsstyrelsen som har bollen.

På nätet kallas detta för Sam Internet och det är förmodligen ett samarbete mellan flera myndigheter. Man loggar in med hjälp av BankID. Den av oss som först råkade logga in är den ende betrodde. Man kan skicka in begäran om att bli ombud. Vi ska göra det  så att båda kan bearbeta ansökningen utan att vara beroende av den andres mobil. När det gäller marken råkade Ylva logga in först och när det gäller djuren var det jag. Lika en-persons-knöligt i båda fallen. Dessutom kan man behöva vara inloggad på Jordbruksverkets sidor som inte är Sam Internet. Så det är ytterligare en inloggning med ännu ett ”Mina sidor” och så vidare.

Just nu ligger några dokument på skrivbordet.

Det översta är från Jordbruksverket och har rubriken ”Meddelande om Beslut”. Beslutet rör våra stödrätter, hur mycket de är värda, att några har slutat gälla och hur mycket de kvarvarande kommer att vara värda år 2020.

Dokument två kom samma dag men från Länsstyrelsen och har rubriken ”Meddelande”. Meddelandet handlar om att en automatisk kontroll har visat att delar av vår mark inte uppfyller villkoren för gårdsstöd. Den öppna mark som inte är utarrenderad och vi har sökt stöd för är 8,26 ha. Enligt Länsstyrelsen är det bara 8,19 ha som uppfyller kraven. Skillnaden är så liten att de kan betala ut gårdsstödet till oss för den del de anser är korrekt. Hade diffen varit större än 3 procent eller 2 hektar hade utbetalningen dröjt ytterligare. Den är ju sen som den är. Om allt funkar så kommer stödpengarna för 2015 att betalas ut under april 2016. Om inte diffen varit för stor, då dröjer det ytterligare.

Gårdsstödet är det grundläggande stödet för mark som brukas. För att få det måste man har stödrätter för marken. Det gäller inte skogsmark, utan bara mark som används för jordbruk.

Dokument tre i pappershögen på skrivbordet kommer också från Länsstyrelsen. Rubriken är ”Meddelande om beslut”. Beslutet går ut på att Länsstyrelsen bifaller vår ansökan om förgröningsstöd, men bara för de 8,19 ha som Jordbruksverket bedömt vara korrekt. Pengarna kommer förmodligen i början av april, men bara om Jordbruksverket håller med Länsstyrelsen. Om Jordbruksverket anser att beslutet är fel så kommer ärendet att skickas tillbaka till Länsstyrelsen för en ny handläggning och ett nytt beslut kommer att tas. Det innebär att pengarna för förgröningsstödet kommer senare eller inte alls om det skulle bli ett avslag.

Förgröningsstödet är till för att få bönder att ha mer varierade grödor och att, om man brukar ett rent åkerlandskap, tillåta lite mer biologisk mångfald på markerna. Det kallas att skapa ”ekologiska fokusarealer”. Man skapar ekologiska fokusarealer genom att låta bli att odla, dvs träda, eller att odla vissa grödor.

Ekofokusarealer2

Tabell från Jordbruksverket. Olika grödor räknas om med olika faktorer. Det finns en lista på godkända ört- och baljväxter för just detta ändamålet. Den innehåller 24 stycken arter som får odlas rent eller i blandning plus sex arter som får odlas som mindre andel i en blandning.

Våra marker är så små och vi håller till i ett varierat blandlandskap så vi har rätt till förgröningsstöd utan att vi behöver skapa särskilda fokusarealer. Bönder som odlar certifierat ekologiskt behöver inte heller några fokusarealer.

En obehaglig sida av denna korrespondens med myndighetssverige är att de regelbundet hotar. Förra året var det värre. I alla fall minns vi det så. Då kunde man inte hämta någon information utan att bli påmind om att de kan ta tillbaka stödpengar om bonden har gjort något fel. Om och om igen.

Meddelandet om beslut om gårdsstödet är på fyra sidor. På sida tre står det bland annat:

Du måste följa alla villkor som gäller för gårdsstödet. Om du inte följer villkoren så kan du bli tvungen att betala tillbaka ditt stöd. Vi kan kontrollera ditt stöd upp till 10 år efter att du har fått pengarna.  10
Siffran 10 hänvisar till ett utdrag ur ”Föreskrifter och Förordningar” som skickas med. Vid siffran 10 står en förklarande text:
Beslutet grundar sig på reglerna artikel 7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor och 41 § förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare.

Naturligtvis kan man bli av med stödpengar om man inte har rätt till dem. Den obehagliga upplevelsen kommer sig av att möta samma slags upplysningar så ofta.  Det är ett tydligt maktspråk även om det är format som upplysningar. Även meddelandet om förgröningsstödet innehåller samma text men med ordet förgröningsstöd i stället för gårdsstöd och annan fotnotshänvisning.

Ännu ett exempel är när ansökningen skickades i digitalt. Då får man veta att:

Att du skickar in din ansökan betyder det här:
– Jag söker de stöd som jag har rätt till. Vilka stöd som finns att söka står i rapporten Krav för ansökan. Där finns också de krav som gäller för att ansökan ska vara giltig. Rapporten finns uppe i SAM Internets högra hörn under knappen Rapporter.
– Jag intygar att uppgifterna som jag har lämnat är fullständiga och riktiga.
– Jag försäkrar att jag har redovisat all jordbruksmark som ingår i företaget.
– Jag försäkrar att jag inte driver permanent sport- eller rekreationsanläggning, fastighetsföretag, flygplats, vattenverk, eller erbjuder järnvägstjänster. Om jag driver sådan verksamhet och uppfyller undantagsvillkor skickar jag in underlag som styrker detta.
– Jag är medveten om villkoren för stöden som jag har sökt. De finns på www.jordbruksverket.se/stöd. Jag vet att om jag inte följer villkoren kan jag få avdrag på stöden eller så får jag inget stöd alls. Jag kan också bli tvungen att betala tillbaka stöd som jag redan har fått.
– Jag godkänner de kontroller som står i rapporten Krav för ansökan.
Har Jordbruksverket dåliga erfarenheter av bönder som försöker tvinga till sig pengar genom att hävda att de inte vet reglerna?
När det gäller att ta fram vilka arealer vi brukar så var det inte så enkelt. Den förre arrendatorn hade helt andra gränser. Marken delas in i ”block” som på en karta visar gränserna för en åker eller ett gärde. Blocken kan delas in i skiften om man vill odla olika grödor på skilda delar av ett block. Så här kan det se ut:
Arealkarta
Kartan kan kompletteras med ett flygfoto. Sedan försöker man efter bästa förmåga följa de verkliga gränserna när de ljusbruna blocken ska fastställas. Det är ingen exakt vetenskap, om man säger så. Så när det ett år senare kommer ett meddelande om att vår markering av ett block är 0,01 ha för stort jämfört med en dators beräkning blir det ingen jätteöverraskning över att något diffade. Hur skulle två beräkningar av något så här ungefärligt kunna komma till samma resultat?
Om vi har tolkat ett av meddelandena rätt så är skifte 7 på bilden inte alls godkänt. Det är kanske för sankt eller för mycket veketåg eller något annat fel. Vi vet inte för vi har inte hittat fram till stället där den informationen finns. Den finns säkert någonstans. Hos Jordbruksverket, eller Länsstyrelsen eller…
Det här inlägget har inte som syfte att beskriva hur Sam Internet fungerar. Syftet är att beskriva hur man kan uppleva det som användare och nybörjare. Vi har lätt för att läsa och förstå instruktioner och har gott självförtroende när det gäller att ta oss genom tunga texter, ändå förblir stora delar av systemet för jordbruksstöd ett mysterium. Hur det är för ovana läsare eller dyslektiker att hantera detta kan man enkelt tänka sig. Vi känner en som varit bonde i drygt 20 år. Han har tidigare alltid skött ansökningarna om stöd själv, men har gett upp under de senaste åren. Det har blivit för krångligt. Han låter en konsult göra ansökningen i stället. Den blir inte bättre, snarare sämre, men han kan ägna tiden åt sin gård i stället för att lägga kväll efter kväll på att föröka hantera det inferno av regler, detaljer och undantag som reglerar jordbruksstöden.
Tillägg: Det har gått några dagar sedan inlägget skrevs. Vi ville inte lägga ut det innan det var klart och vi hade fått med de olika delarna av ansökningsbyråkratin. Sedan dess har vi försökt att logga in två gånger utan att lyckas.
Idag gick det bättre, tjänsten fungerade och vi lyckades logga in. När ”Mina sidor” öppnades fanns ett meddelande:
Fel
Å ena sidan är det ganska kul att rubriken lyder ”Enklare tillsammans” samtidigt som första texten visar hur krångligt och skört systemet är.
Å andra sidan är det bedrövligt att stora pengar betalas för till icke-mat-producerande tjänstepersoner, konsulter, mellanchefer, administratörer, systemtekniker och liknande. Pengarna redovisas naturligtvis som om de bidrar till att hjälpa svenska bönder men så enkelt är det ju inte. Jag vet inte hur stor andel som går till administration men det måste vara ganska stor del. Bonden får visserligen pengar, som för ganska många tydligen är skillnaden på lön eller förlust för året, men får också stå ut med dåliga datasystem, EU-regelverk som är illa anpassat till Sverige, svensk överimplementering och och att leva i en känsla av rättslöshet. Är det värt det?
Vår lilla gård kommer förmodligen (om inte Jordbruksverket ångrar sig under våren) att få 8 184 kr i gårdsstöd och 4 460 kr i förgröningsstöd vilket ger en summa på 12 644 kr. De här pengarna kommer att komma i april men kan återkallas i flera år framåt om det upptäcks något fel. Det är förmodligen bara ett tomt hot, men det är ett obehagligt sätt att hantera människor.
En stor mängd välutbildade och allmänt hyggliga människor på Jordbruksverket, Länsstyrelsen och var de nu är placerade gör sitt allra bästa för att få detta att fungera, men ändå blir det så här. Det kanske inte finns några förutsättningar att bli bra när ett centralt organ ska detaljstyra matproduktionen i hela EU? Det blir inte bättre när alla mellanliggande nivåer ska försöka tolka översatta texter med påtaglig ängslighet för att misshaga de övre skikten. När detta möter svensk tjänstemannatradition som hellre fäller än friar, så går det riktigt illa. Vi upplever EU-stöden som en övning i underkastelse och förnedring och det är tveksamt om det är värt 12 644 kr om året att utsätta sig för det. Vi kommer att söka i år också, sedan får vi se. Vi kanske vänjer oss.

1 kommentar

  1. Susanne Velander

    Ja, jag inser plötsligen hur avtrubbad man blir när det gäller skriftliga hot av det här slaget. Vi har haft EU-bidrag sedan de infördes och för mig är det vardagsmat, eller ska vi kalla det ”normalt myndighetsspråk”. Jag ser inte längre hotet. Det blir litet som att ropa varg. Jag tar inte särskilt hårt på EU-bidragsreglerna längre. Det känns som att det blir litet som det blir, både med mitt ansökningsförfattande OCH med deras handläggning.
    Men du har helt rätt, det är nog den enda sfär i min vardag där jag blir bemött på det här viset. Och numera märker jag det inte ens…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2024 Östängs gård

Tema av Anders NorenUpp ↑